Zielony Ring Przemszy » Statut

STATUT
Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”
z siedzibą w Sławkowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Związek nosi nazwę „Zielony Ring Przemszy” i zwany jest dalej ZWIĄZKIEM.
 2. Związek działa w ramach prawa krajowego tj. przede wszystkim w oparciu o Konstytucję RP, ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r., „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Członkami założycielami są stowarzyszenia:
  1. Towarzystwo Miłośników Sławkowa,
  2. Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”,
  3. Stowarzyszenie „Unia dla Sosnowca”,
  4. Stowarzyszenie Obrońców Bukowna,
  5. PTTK Oddział Huta Katowice.
 4. Członkami Związku mogą być inne stowarzyszenia i organizacje społeczne jako członkowie zwyczajni.
 5. Osoby prawne mające wyłącznie cele zarobkowe mogą być jedynie członkami wspierającymi.

 

§ 2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Sławków, Rynek 10, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Związek tworzy się na czas nieokreślony.
 2. Działalność Związku opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 4

Cele Związku

 1. Przywrócenie i nadanie zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy walorów rekreacyjno–wypoczynkowych oraz promowanie jej walorów krajobrazowych oraz turystyczno-wypoczynkowych.
 2. Działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie historii regionu,turystyki,sportu i ochrony środowiska w tym propagowanie walorów rzek Białej i Czarnej Przemszy oraz ich dolin dla sportu i rekreacji.
 3. Promowanie człowieka jako podstawowego składnika środowiska naturalnego.

 

§ 5

Sposoby realizacji celów

 1. W celu promowania terenów zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy Związek będzie podejmował i realizował - w ramach działalności organizatorów turystyki następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:

  1. organizowanie rajdów turystycznych i spływów kajakowych,
  2. organizowanie i pomoc w organizowaniu systemów komunikacyjnych o charakterze turystycznym wyciszonym takich jak:
   • szlaki turystyki pieszej, konnej i rowerowej, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, stanice konne i rowerowe,
   • trasy wodne i stanice wodne,
   • szlaki narciarstwa nizinnego.
  3. organizowanie i współudział w programach i przedsięwzięciach służących kreowaniu i promocji walorów turystycznych i wypoczynkowych,
  4. wspomaganie osób fizycznych i prawnych zmierzających do radykalnej,
  5. poprawy jakości wód w rzekach Białej i Czarnej Przemszy oraz jej dopływach.
 2. W celu realizacji działalności wychowawczej Związek będzie podejmował i realizował następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:
  1. organizowanie prelekcji i quizów o tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej,
  2. podejmowanie innych działań propagujących tematykę ekologiczną.
 3. W celu promowania człowieka jako podstawowego składnika środowiska i związanej z tym ochrony środowiska naturalnego Związek będzie podejmował i realizował następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:
  1. monitorowanie wszelkich działań na terenie zlewni Białej I Czarnej Przemszy w celu niedopuszczenia do skażenia środowiska w tym przede wszystkim do skażenia wód tych rzek oraz wód podziemnych,
  2. promowanie człowieka jako podstawowego składnika środowiska przyrodniczego, ich wzajemne oddziaływanie i związana z tym ochrona ludzkiego zdrowia,
  3. organizowanie publicznych protestów oraz interweniowanie u właściwych władz w przypadku występowania zagrożeń i nieprawidłowości w środowisku naturalnym.
 4. Niezależnie od powyższych działań wchodzących w zakres działalności pożytku publicznego Związek powinien dążyć do pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w przedsięwzięć oraz współpracować z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w/w zakresie zadań niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 1. Członkowie założyciele zgłaszają na piśmie do czterech delegatów na Walne Zebranie.
 2. Członkowie zwyczajni zgłaszają na piśmie dotrzech delegatów.
 3. Członek wspierający jest reprezentowany prze z jedną osobę bez prawa do głosowania. Członkami wpierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane statutową działalnością Związku, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub inną.
 4. Za nieobecnego delegata może głosować inny upoważniony na piśmie delegat.
 5. Członkowie mają prawo do korzystania z dorobku Związku na zasadach określonych w Regulaminie finansowo-majątkowym Związku.

 

§ 7

 1. Obowiązkiem każdego członka Związku jest:
  1. realizacja zadań statutowych,
  2. opłacanie składek,
  3. przestrzeganie statutu i regulaminów,
  4. realizacja uchwał organów Związku.
 2. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  1. wystąpienia złożonego na piśmie na ręce Zarządu,
  2. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
  3. zmian organizacyjnych takich jak: rozwiązanie organizacji, upadłość,
  4. utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego itp.

 

Rozdział IV

Władze Związku

 

§ 8

 1. Władzami Związku są:
  1. Walne Zebranie, jest organem stanowiącym,
  2. Zarząd Związku, jest organem wykonawczym i reprezentującym Związek na zewnątrz,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

 

§ 9

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie, które powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. W skład Walnego Zebrania wchodzi po trzech delegatów członków założycieli i po dwóch delegatów członków zwyczajnych. Każdy ma jeden głos z zastrzeżeniem par.6 pkt.4. W Walnym Zebraniu Związku mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów obecnych delegatów.
 2. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
  1. uchwalanie statutu Związku i jego zmian,
  2. uchwalanie regulaminów organów Związku,
  3. uchwalanie planu działania Związku oraz głównych kierunków działania i rozwoju,
  4. wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu,
  6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzanie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego,
  7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich ściągania i wykorzystania,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
  9. na wniosek Zarządu przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków,
  10. nadawanie godności członka honorowego Związku,
  11. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Związku,
  12. rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu,
  13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
  14. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Związku sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem.
 3. W okresie miedzy zwyczajnymi zebraniami może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być przez Zarząd zwołane niezwłocznie, nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku na piśmie.
 4. Wniosek może złożyć :
  1. Komisja Rewizyjna,
  2. Zarząd,
  3. członek założyciel lub członek zwyczajny.

 

§ 10

Zarząd Związku

 1. Zarząd Związku składa się od 7 do 10osób i jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami.
 2. Każdy członek założyciel Związku jest reprezentowany w Zarządzie przez co najmniej jednego przedstawiciela.
 3. W skład Zarządu wchodzi również do trzech przedstawicieli członków zwyczajnych.
 4. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie natomiast pozostali funkcyjni tj.: wiceprezes, skarbnik i sekretarz wybierani są przez członków Zarządu spośród siebie.
 5. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa a w razie jego nieobecności przez wiceprezesa co najmniej raz na miesiąc lub w miarę potrzeb.

 

§ 11

Kompetencje Zarządu

 1. Realizacja celów Związku
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 4. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 5. Opracowanie budżetu Związku i sprawozdań z działalności Związku,
 6. Gospodarowanie majątkiem Związku,
 7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności,
 8. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Związku,
 9. Powoływanie Rady Programowej jako ciała doradczego, w którego skład mogą wchodzić eksperci,
 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Związku,
 11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Związku.
 12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku.
 13. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz ważności innych pism i dokumentów potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa.
 14. Zarząd jest uprawniony do ustanowienia pełnomocników prowadzących sprawy Związku.

 

§ 12

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3do 5 osób, które wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. Kontrola pracy Związku co najmniej raz w roku co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
  2. Opiniowanie budżetu i bilansu Związku,
  3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
  4. Wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
  5. Opiniowanie wniosku o rozwiązanie Związku,
  6. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
  7. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Związku

 

§ 13

 1. Majątek Związku tworzą:
  • wpłaty składek,
  • darowizny,
  • inne wpływy finansowe i rzeczowe.
 2. Majątek Związku może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 14

 1. Organy Związku, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są im przekazać protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Związku.
 2. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 15

 1. Dochody mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Związku chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej, oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Związku.

 

§ 16

 1. Związek może tworzyć fundusze na realizacje określonych programów.
 2. Utworzenie i zniesienie funduszu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu. Sposób wykorzystania funduszu określa regulamin gospodarowania środkami funduszu.

 

§ 17

 1. Związek prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 18

 1. W ramach działalności pożytku publicznego Związek będzie nieodpłatnie:
  1. organizował i współdziałał w programach i przedsięwzięciach służących kreowaniu i promocji walorów turystycznych i wypoczynkowych,
  2. wspomagał osoby fizyczne i prawne zmierzające do radykalnej poprawy wód w rzekach Białej i Czarnej Przemszy oraz jej dopływach,
  3. organizował prelekcje i quizy o tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obecności w nich młodzieży szkolnej,
  4. podejmował wszelkie działania propagujące tematykę ekologiczną,
  5. monitorował wszelkie działania na terenie zlewni Białej i Czarnej Przemszy w celu niedopuszczenia do skażenia środowiska w tym przede wszystkim do skażenia wód tych rzek oraz wód podziemnych,
  6. promował człowieka jako podstawowego składnika środowiska przyrodniczego i promował związaną z tym ochronę ludzkiego zdrowia,
  7. organizował publiczne protesty oraz interweniował u właściwych władz w przypadku występowania zagrożeń i nieprawidłowości w środowisku naturalnym.

 

§ 19

 1. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Związku zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi,
  2. przekazywanie majątku Związku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
  4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

 

§ 20

 1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 delegatów, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie określa sposób likwidacji i powołuje Komisje Likwidacyjną.
 4. Majątek rozwiązanego Związku musi być przeznaczony na cele statutowe jeśli wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut niniejszy uchwalony został przez Zebranie Założycielskie Związku Stowarzyszeń w dniu 14 lutego 2004r.