Zielony Ring Przemszy » Statut

Statut Związku Stowarzyszeń

„Zielony Ring Przemszy”

z siedzibą w Sławkowie

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Związek nosi nazwę „Zielony Ring Przemszy” i zwany jest dalej Związkiem.
 2. Związek działa w ramach prawa krajowego tj. przede wszystkim w oparciu o Konstytucję RP, ustawę „Prawo o stowarzyszeniach” z dnia 7 kwietnia 1989r, „Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” z dnia 24 kwietnia 2003r. oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
 3. Członkami założycielami są stowarzyszenia:
  1. Towarzystwo Miłośników Sławkowa,
  2. Towarzystwo Miłośników Maczek „Granica”,
  3. Stowarzyszenie „Unia dla Sosnowca”,
  4. Stowarzyszenie Obrońców Bukowna,
  5. PTTK Oddział Huta Katowice.
 4. Członkami Związku mogą być inne stowarzyszenia i organizacje społeczne jako członkowie zwyczajni.
 5. Osoby prawne mające cele zarobkowe mogą być tylko członkami wspierającymi.

 

§ 2

 1. Związek posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Sławków, Rynek 10 a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 3

 1. Związek tworzy się na czas nieokreślony.
 2. Działalność Związku opiera się głównie na pracy społecznej ogółu członków.
 3. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 4

Cele Związku - to:

 1. Przywrócenie i nadanie zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy walorów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz promowanie jej walorów krajobrazowych oraz turystyczno-wypoczynkowych.
 2. Wspomaganie edukacji proekologicznej w tym edukacji o znaczeniu tych rzek dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego,
 3. Promowanie człowieka jako podstawowego składnika środowiska naturalnego.

 

§ 5

Sposoby realizacji celów:

 1. W celu promowania terenów zlewni rzek Białej i Czarnej Przemszy Związek będzie podejmował i realizował - w ramach działalności organizatorów turystyki następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:
  1. organizowanie rajdów turystycznych i spływów kajakowych
  2. organizowanie i pomoc w organizowaniu systemów komunikacyjnych o charakterze turystycznym wyciszonym takich jak:
   • szlaki turystyki pieszej, konnej i rowerowej, miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, stanice konne i rowerowe,
   • trasy wodne i stanice wodne,
   • szlaki narciarstwa nizinnego,
  3. organizowanie i współudział w programach i przedsięwzięciach służących kreowaniu i promocji walorów turystycznych i wypoczynkowych,
  4. wspomaganie osóbfizycznych i prawnych zmierzających do radykalnej,
  5. poprawy jakości wód w rzekach Białej i Czarnej Przemszy oraz jej dopływach.
 2. W celu realizacji edukacji proekologicznej Związek będzie podejmował i realizował następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:
  1. organizowanie prelekcji i quizów o tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej,
  2. podejmowanie innych działań propagujących tematykę ekologiczną.
 3. W celu promowania człowieka jako podstawowego składnika środowiska i związanej ztym ochrony środowiska naturalnego Związek będzie podejmował i realizował następujące zadania wchodzące w zakres działalności pożytku publicznego:
  1. monitorowanie wszelkich działań na terenie zlewni Białej I Czarnej Przemszy w celu niedopuszczenia do skażenia środowiska w tym przede wszystkim do skażenia wód tych rzek oraz wód podziemnych,
  2. promowanie człowieka jako podstawowego składnika środowiska przyrodniczego, ich wzajemne oddziaływanie i związana z tym ochrona ludzkiego zdrowia
  3. organizowanie publicznych protestów oraz interweniowanie u właściwych władz w przypadku występowania zagrożeń i nieprawidłowości w środowisku naturalnym.

Niezależnie od powyższych działań wchodzących w zakres działalności pożytku publicznego Związek powinien dążyć do pozyskiwania środków finansowych na realizację w/w przedsięwzięć oraz współpracować z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w/w zakresie zadań niniejszego statutu.

 

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

 

§ 6

 1. Członkowie założyciele reprezentowani są przez trzech delegatów na Walnym Zebraniu.
 2. Członkowie zwyczajni reprezentowani są przez dwóch delegatów.
 3. Członek wspierający jest reprezentowany przez jedną osobę bez prawa do głosowania. Członkami wpierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane statutową działalnością Związku, które zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub inną.
 4. Za nieobecnego delegata może głosować inny upoważniony na piśmie delegat.
 5. Członkowie mają prawo do korzystania z dorobku Związku na zasadach określonych w Regulaminie finansowo-majątkowym Związku.

 

§ 7

 1. Obowiązkiem każdego członka Związku jest:
  • realizacja zadań statutowych,
  • opłacanie składek,
  • przestrzeganie statutu i regulaminów,
  • realizacja uchwał organów Związku.
 2. Członkostwo w Związku ustaje na skutek:
  • wystąpienia złożonego na piśmie na ręce Zarządu,
  • wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu,
  • zmian organizacyjnych takich jak: rozwiązanie organizacji, upadłość, utrata osobowości prawnej przez członka wspierającego itp.

 

Rozdział IV

 

§ 8

Władzami Związku są:

 

§ 9

 1. Najwyższym organem Związku jest Walne Zebranie, które powinno być zwoływane co najmniej raz w roku. W skład Walnego Zebrania wchodzi po trzech delegatów członków założycieli i po dwóch delegatów członków zwyczajnych. Każdy ma jeden głos z zastrzeżeniem par.6 pkt.4. W Walnym Zebraniu Związku mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów obecnychdelegatów.
 2. Do uprawnień Walnego Zebrania należy:
  1. auchwalanie statutu Związku i jego zmian,
  2. uchwalanie regulaminów organów Związku,
  3. uchwalanie planu działania Związku oraz głównych kierunków działania i rozwoju,
  4. wybór i odwołanie prezesa i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  5. uchwalanie na wniosek Zarządu budżetu,
  6. rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz zatwierdzanie lub odrzucenie rocznego sprawozdania finansowego,
  7. ustalenie wysokości składek członkowskich oraz zasad ich ściągania i wykorzystania,
  8. podejmowanie uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
  9. na wniosek Zarządu przyjmowanie, wykluczanie i skreślanie z listy członków,
  10. nadawanie godności członka honorowego Związku,
  11. rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłaszanych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz członków Związku,
  12. rozpatrywanie odwołań członków Związku od uchwał Zarządu,
  13. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
  14. podejmowanie uchwał we wszystkich ważnych dla Związku sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem.
 3. W okresie miedzy zwyczajnymi zebraniami może być zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być przez Zarząd zwołane niezwłocznie, niepóźniej niż w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku na piśmie. Wniosek może złożyć:
  • Komisja Rewizyjna,
  • Zarząd
  • członek założyciel lub członek zwyczajny.

 

§ 10

Zarząd Związku składa się z 4 do 7 osób i jest najwyższą władzą w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Każdy członek założyciel Związku jest reprezentowany w Zarządzie przez jednegoprzedstawiciela. W skład Zarządu wchodzi również do trzech przedstawicieli członków zwyczajnych. Prezes jest wybierany przez Walne Zebranie natomiast pozostali funkcyjni tj.: wiceprezes, skarbnik i sekretarz wybierani są przez członków Zarządu spośród siebie. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa a w razie jego nieobecności przez wiceprezesa co najmniej raz na miesiąc lub w miarę potrzeb.

 

§ 11

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Związku.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Reprezentowanie Związku na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 4. Kierowanie działalnością Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania.
 5. Opracowanie budżetu Związku i sprawozdań z działalności Związku.
 6. Gospodarowanie majątkiem Związku.
 7. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Związku oraz określanie ich obowiązków i odpowiedzialności.
 8. Zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zebrań Związku.
 9. Powoływanie Rady Programowej jako ciała doradczego, w którego skład mogą wchodzić eksperci.
 10. Rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami, powstałych na tle działalności Związku.
 11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Związku.
 12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku.

Do złożenia ważnego oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku, podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu oraz ważności innych pism i dokumentów potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym prezesa.

Zarząd jest uprawniony do ustanowienia pełnomocników prowadzących sprawy Związku.

 

§ 12

Komisja Rewizyjna składa się z 3do 5 osób, które wybierają spośród siebieprzewodniczącego.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrola pracy Związku co najmniej raz w roku co do prawidłowości oraz zgodności ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania,
 2. Opiniowanie budżetu i bilansu Związku,
 3. Opiniowanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 4. Wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi,
 5. Opiniowanie wniosku o rozwiązanie Związku,
 6. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
 7. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

Rozdział V

Majątek Związku

 

§ 13

Majątek Związku tworzą:

 1. wpłaty składek,
 2. darowizny,
 3. inne wpływy finansowe i rzeczowe.

Majątek Związku może być użyty wyłącznie na cele statutowe.

 

§ 14

 1. Organy Związku, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów i zobowiązane są im przekazać protokolarnie wszelki majątek i prowadzone sprawy Związku.
 2. Związek odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 15

Dochody mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Związku chyba, że ofiarodawcy postanowili inaczej, oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Związku.

 

§ 16

 1. Związek może tworzyć fundusze na realizacje określonych programów.
 2. Utworzenie i zniesienie funduszu następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu. Sposób wykorzystania funduszu określa regulamin gospodarowania środkami funduszu.

 

§ 17

Związek prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.

 

§ 18

W ramach działalności pożytku publicznego Związek będzie nieodpłatnie:

 1. organizował i współdziałał w programach i przedsięwzięciach służących kreowaniu i promocji walorów turystycznych i wypoczynkowych,
 2. wspomagał osoby fizyczne i prawne zmierzające do radykalnej poprawy wód w rzekach Białej i Czarnej Przemszy oraz jej dopływach,
 3. organizował prelekcje i quizy o tematyce ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem obecności w nich młodzieży szkolnej,
 4. podejmował wszelkie działania propagujące tematykę ekologiczną,
 5. monitorował wszelkie działania na terenie zlewni Białej i Czarnej Przemszy wcelu niedopuszczenia do skażenia środowiska w tym przede wszystkim do skażenia wód tych rzek oraz wód podziemnych,
 6. promował człowieka jako podstawowego składnika środowiska przyrodniczego i promował związaną z tym ochronę ludzkiego zdrowia,
 7. organizował publiczne protesty oraz interweniował u właściwych władz w przypadku występowania zagrożeń i nieprawidłowości w środowisku naturalnym.

 

§ 19

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Związku zobowiązań w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej osobami bliskimi,
 2. przekazywanie majątku Związku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywanie majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
 4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Związku, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Związku

 

§ 20

 1. Zmiany statutu uchwala Walne Zebranie na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/5 delegatów, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zebranie, większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Walne Zebranie określa sposób likwidacji i powołuje Komisje Likwidacyjną.
 4. Majątek rozwiązanego Związku musi być przeznaczony na cele statutowe, jeśli wszyscy wierzyciele zostali zaspokojeni.

 

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

 

§ 21

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności Ustawy „Prawo o stowarzyszeniach” i Ustawy odziałalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Statut niniejszy uchwalony został przez Zebranie Założycielskie Związku Stowarzyszeń w dniu 14 lutego 2004r.