Zielony Ring Przemszy » Strona główna

WYDARZENIA I INFORMACJE ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ ZIELONY RING PRZEMSZY


31 Ekorajd 2022 korytem rzeki Sztoły


Państwo w państwie, czyli zagłada Doliny Białej Przemszy

Nasz system prawny nie jest doskonały- mam na myśli akty prawne, a nie decyzje i nakazy urzędnicze – ale jego podstawowe zasady oparte na prawie rzymskim, muszą być respektowane np. w przypadku kolizji przepisów prawnych – obowiązujący jest akt prawny wyższego rzędu i tak np. obowiązują ustalenia ustawy a nie kolidujący z nią przepis rozporządzenia jakiegoś ministra.


Włodzimierz Wieczorek


Nasz system prawny nie jest doskonały - mam na myśli akty prawne, a nie decyzje i nakazy urzędnicze – ale jego podstawowe zasady oparte na prawie rzymskim, muszą być respektowane np. w przypadku kolizji przepisów prawnych – obowiązujący jest akt prawny wyższego rzędu i tak np. obowiązują ustalenia ustawy a nie kolidujący z nią przepis rozporządzenia jakiegoś ministra.

Natomiast decyzje urzędnicze często są w praktyce ważniejsze od ustaw, w tym od ustawy zasadniczej, czyli Konstytucji. Przechodzi się z tym do porządku dziennego. Nie powinno się wprowadzać w życie decyzji urzędniczej, która przynosi szkodę. Niemniej nieraz tak się dzieje i żeby tą decyzję anulować potrzeba konsekwentnej walki z urzędnikami przez okres wielu miesięcy, a nawet lat(np. casus Kluski). W tym felietonie pragnę opisać przypadek arogancji i jak na razie bezkarności urzędniczej spowodowanej wyżej opisanym problemem.

Sytuacja dotyczy rozgrywającej się na naszych oczach tragedii – tj. zagłady bardzo atrakcyjnej przyrodniczo i turystycznie Doliny Białej Przemszy. Jest to największą od czasów II wojny katastrofa przyrodniczo-społeczna, która dotyka nasz region. Dotyczy ona likwidacji rzek: ”Białej”,”Baby”,”Sztoły” – dopływów Białej Przemszy i w dużym stopniu samej Białej Przemszy.

Likwidacja spowodowana jest zaprzestaniem odwadniania kopalni „Olkusz-Pomorzany” i tym samym brakiem zasilania w wodę koryt rzecznych. W/w rzeki płynęły od dawien dawna na tym terenie, ale wieloletnia eksploatacja górnicza Zakładów Górniczo – Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie spowodowała, że do płytko zalegających chodników kopalnianych w piaszczystym terenie, nastąpiło zassanie cieków wodnych i źródeł do sztolni i chodników – co spowodowało zanik w/w rzek. W związku z czym powstały szkody górnicze, które ZGH „Bolesław” był zobowiązany zgodnie z przepisami prawnymi i koncesją naprawić w trakcie eksploatacji górniczej, jak również po jej zakończeniu. Jednak tego obowiązku starają się Zakłady uniknąć, łamiąc wielokrotnie prawo i dokonując przestępstwa na ogromną skalę.

Katastrofa aktualnie dokonuje się – rzeka Baba i Sztoła są suche – rzeka Biała ma mało wody (przedtem dostarczała 70% zasobów wodnych Białej Przemszy) i ledwie płynie, a w niej ścieki z oczyszczalni ścieków miasta Olkusz oraz woda z flotacji rud cynkowo-ołowianych ZGH „Bolesław” – skażając Białą Przemszę. Likwidacja najważniejszych dopływów Białej Przemszy, degraduje ją do małego potoczku, który w lecie może nawet wyschnąć. Tak więc organizowanie spływów kajakowych na tej rzece będzie problematyczne.

Na dzień dzisiejszy straty są już bardzo duże – śmierć płazów, ryb, bobrów i utrata ekosystemu, niszczy również wiele gatunków chronionych roślin takich np. jak storczyki i rosiczki. Mało kto wie, że na terenie Doliny Białej Przemszy, jest znacznie więcej chronionych gatunków roślin, niż w Białowieskim Parku Narodowym. Likwidacja tak dużych rzek o łącznej długości 40 km, spowoduje różnorakie szkody społeczne, związane z turystyką, sportem oraz niedzielnym wypoczynkiem. Dolina Białej Przemszy i jej rzeki były wykorzystywane dla dobra okolicznej ludności.

Dolina Białej Przemszy została spopularyzowana przez Klub Ekologiczny „Zielony Ring Przemszy” a następnie przez jego kontynuatora tj. Związek Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy”, który działa od 2004 roku. Organizował on pionierskie spływy kajakowe rzeką Białą Przemszą, jak również pomagał w organizacji dużych ogólnopolskich spływów. Od 2008 roku, do 2020 roku corocznie odbywały się ogólnopolskie spływy kajakowe. Obecnie wystąpi niemożność z korzystania z rzek i z przybrzeżnej infrastruktury kajakowej (tj. przystanie i biwaki) na rzece Sztole i na Białej Przemszy. Dla lepszego poznania przyrody Doliny Białej Przemszy, corocznie dla młodzieży szkolnej organizował Związek Stowarzyszeń ZRP- duże rajdy piesze. – EKORAJD Doliną Białej Przemszy, a wcześniej nazywany EKORAJDEM Biała Przemsza- Sztoła (www.zielonyringprzemszy.pl).

Oprócz w/w szkód dochodzą jeszcze szkody związane z ujęciami wód pitnych. Ekspertyzy naukowe stwierdzają, że w ciągu najbliższych kilku lat skażone zostaną ujęcia wody pitnej zlokalizowane na Głównym Zbiorniku Wód Podziemnych „Olkusz-Zawiercie”. Są to ujęcia w Olkuszu, Bukownie, Sławkowie, Jaworznie, Dąbrowie Górniczej. Zostaną one skażone wodami, które w czasie zatapiania kopalni „Olkusz-Pomorzany” zostały zanieczyszczone siarczanami i metalami ciężkimi w tym ołowiem.

Ta katastrofa – to przestępstwo dokonane na dużą skalę przez kierownictwo Zakładów Górniczo- Hutniczych „Bolesław” S.A. w Bukownie, przy współudziale urzędników z Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie, Wyższego Urzędu Górniczego Katowicach, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z jednoczesnym przyzwoleniem krajowych służb ochrony środowiska (Zarząd Związku Stowarzyszeń „Zielony Ring Przemszy” przesłał udokumentowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Krajowej).

Katastrofa została sprokurowana przez pominięcie w planie likwidacji kopalni „Olkusz-Pomorzany” postanowień art. 108 Ustawy – Prawo Górnicze i geologiczne, które stanowi: „Plan ruch zakładu określa szczegółowe przedsięwzięcia w celu zapewnienia ochrony elementów środowiska”. Przepis ten oraz art. 144 i 150 prawa górniczego, koresponduje z ustawami dotyczącymi ochrony środowiska takimi jak Prawo Wodne i inne ustawy środowiskowe, które właśnie mówią jakie szczegółowe działania zabezpieczające środowisko naturalne należy przedsięwziąć. W tym przypadku prawo nakazuje utrzymanie w rzekach przepływów nienaruszalnych. Czyli takich przepływów wód, które spowodują utrzymanie biologicznego życia w rzekach. Tak więc złamano nie tylko prawo górnicze, ale również wiele ustaw w tym Konstytucję, która w art.86 stanowi:

„Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie…”

W/w urzędnicy, którzy zatwierdzili świadomie ten przestępczy plan likwidacji kopalni sami popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków i współuczestnictwa w przestępstwie dokonania ogromnej szkody w środowisku naturalnym. Katastrofa został spowodowana przez kierownictwo ZGH „Bolesław” S.A. oraz urzędników, którzy mimo naszych interwencji, trwających od przeszło roku – nie zmienili swoich decyzji. Tak więc znów okazało się, że decyzja urzędnicza jest ważniejsza w Polsce od prawa. Dewastacja systemu prawa w Polsce rozgrywa się na naszych oczach.

My nie składamy broni walczymy i będziemy się domagać, aby szkodnicy zostali ukarani zgodnie z przepisami prawa karnego (art.182 k.k. oraz art.231 k.k.). Na marginesie pragnę dodać, że wystosowaliśmy pisma do aktualnie urzędujących prezydentów miast i burmistrza Miasta Sławków informując o problemie, gdyż dotyczy on mieszkańców ich miast, ale od żadnego z nich nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Prezydenta Arkadiusza Chęcińskiego nawet osobiści prosiłem o pilną rozmowę – mając na uwadze jego pomoc w naszych interwencjach, do czego zresztą był zobligowany ze względu na mieszkańców Sosnowca, którzy bardzo często korzystali rekreacji sobotnio-niedzielnej w Dolinie Białej Przemszy, w tym ze spływów kajakowych Białą Przemszą. Nie uzyskałem takiej możliwości. Tak więc brak empatii dla ludzi i przyrody wśród urzędników jest powszechny. W parze idzie arogancja i ignorancja. Tak więc w państwie polskim, mamy Państwo Urzędników z coraz większymi praktycznymi uprawnieniami. A wszystko to nasza wina!

Łudzimy się, że brak reakcji na otaczające nas zło i pilnowanie tylko własnych interesów uchroni nas od kłopotów. Tak łudzimy się. Najpierw odbiorą nam dobra wspólne, a jak będziemy pokorni, to przyjdą po dobra osobiste. Zresztą, kto obserwuje otaczającą nas rzeczywistość, to widzi, że to już się dzieje.

Włodzimierz Wieczorek

Artykuł z sosnowiec.online z 14 stycznia 2022


Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • Udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • Organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie
  • Monitorowanie skażeń wód powierzchniowych i podziemnych

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność na rzecz ochrony środowiska, poprzez włączanie się do procesów planowania przestrzennego okolicznych gmin, jak również organizowanie wystaw i prelekcji na temat środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej i turystyki. Interweniowanie u odpowiednich władz samorządowych i państwowych w przypadkach skażeń środowiska naturalnego.

Najważniejsze dokonania Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 1. Intensywne działania Związku Stowarzyszeń na polu turystyki i propagowania zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego i Zachodniej Małopolski poprzez coroczne organizowanie tradycyjnych rajdów pieszych (5 tras), i spływów kajakowych rzeką Białą Przemszą.
 2. Działalność wychowawcza wśród młodzieży szkolnej w zakresie ochrony środowiska i turystyki poprzez organizowanie quizów i prelekcji o tej tematyce.
 3. Działalność w zakresie planowania przestrzennego w segmencie ochrony środowiska i turystyki poprzez zgłaszanie uwag pisemnych do Planów Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych gmin Regionu i spotkań z władzami samorządowymi.
 4. Dokonywanie interwencji u odpowiednich władz w sytuacji zanieczyszczania wód podziemnych i rzeki Biała Przemsza, w tym zgłaszanie przestępstw w tym zakresie do prokuratury jak również prowadzenie procesów sądowych ze skażającymi wody podziemne – na przykład ze Spółką z o.o. CTL Maczki-Bór z Sosnowca (wszystkie procesy wygrane) Walka o wodę (SosnowiecFakty.pl).
 5. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność - przejdź do zakładki KONTAKT.


WSPOMÓŻ NASZĄ ORGANIZACJĘ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność, podajemy numer konta bankowego do wpłat:

Alior Bank: 20 2490 0005 0000 4500 4577 6355

Kwoty są dobrowolne. Liczy się każda złotówka.


1% Z PODATKU NA "ZIELONY RING PRZEMSZY"

PRZEZNACZ 1% Z PODATKU DOCHODOWEGO NA ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ "ZIELONY RING PRZEMSZY"

KRS: 0000229916

Przeznaczone pieniądze w całości będą wykorzystane na nasz podstawowy cel statutowy tj. wychowanie i rekreacja młodzieży szkolnej.